A segédletet a címre kattintva, vagy ezen a linken találod meg: 

https://drive.google.com/drive/folders/1G2eEIHhIvhYYHsGsS9iGieKOloyuj3uV?usp=sharing


A tantárgy kódja: 4PU51NAK03B
A tantárgy megnevezése (magyarul): Adózási ismeretek
A tantárgy neve (angolul): Taxation
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 2+0 (előadás+gyakorlat)
Kreditérték: 3
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek:
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Pénzügy (Közgazdaságtudományi Kari) Tanszék
A tantárgyfelelős neve: Dr. Varga Erzsébet Teréz

A tantárgy szakmai tartalma: A hallgatók megismerkednek az adóztatás alapelveivel, az adózás rendjével és a fő adótípusokkal. A kurzus betekintést nyújt a magyar társadalombiztosításba és a lehetséges adóreformokba.


Évközi tanulmányi követelmények:


Vizsgakövetelmény: vizsgajegy


Az értékelés módszere: Félévközi teljesítmények, dolgozatok, illetve vizsgadolgozat a vizsgaidőszakban az előadáson elhangzottak és a megadott irodalom anyagából.


Tananyag leírása: 1. A magyar adórendszer fő jellemzői
2. Az állam gazdasági szerepvállalása és az adózás jogi rendszere
3. A fő adófajták gazdasági funkciói
4. Az adózás rendje
5. Személyi jövedelemadó
6. Társadalombiztosítás
7. Társasági adó
8. Általános forgalmi adó
9. Helyi adók és az adórendszer egyéb elemei
10. Adómorál, adókikerülés
11. Az adózás nemzetközi összefüggései
12. Adóreform


Órarendi beosztás: a NEPTUN Hallgatói Információs Rendszer szerint


Kompetencia leírása: Az adórendszer alapvető fogalmainak és összefüggéseinek megértése.


Félévközi ellenőrzések:


A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai:


Szak neve: Pénzügy és számvitel (BA)


Impresszum
Adatvédelmi szabályzat